Anno 1792

Krijtmolen d’Admiraal

ANBI

 

Stichting Krijtmolen d’Admiraal Amsterdam Noord
Factsheet en hoofdlijnen beleidsplan 2017 – 2018

(overeenkomstig ANBI eisen)

 

Stichting Krijtmolen d’Admiraal zet zich in voor het behoud en het openstellen van de historische molen uit 1792 in het voormalige dorp Buiksloot, nu onderdeel van Amsterdam-Noord. Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen. Er is een vrijwillig molenaar die de molen zeer regelmatig laat draaien. De molen staat aan het NoordHollandskanaal.

Algemene gegevens
Bezoekadres: Noorhollandschkanaaldijk 21, 1034 ZL Amsterdam
Internetsite: https://www.krijtmolen.nl
Naam: Stichting Krijtmolen d’Admiraal
Postadres: Buiksloterdijk 234 1025 WE Amsterdam, secretaris@krijtmolen.nl
RSIN/ fiscaal nummer: 0029 64211
KvK nr. in het handelsregister: 4119 8147
SBI-code van Monumentenzorg: 9103, de molen is een rijksmonument Stichtingsakte gewijzigd vastgesteld op 14-10-2014

Onbezoldigd bestuur
Volgens de staturen bestaat het bestuur uit minimaal 7 bestuursleden waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Hun namen staan op de website. De stichting dient het algemeen belang (art 2.2) De stichting heeft geen winstoogmerk (art. 2.3) De bestuursleden, de vrijwillig molenaar en andere vrijwilligers ontvangen geen beloning. Er zijn geen personen in loondienst, er is geen directie.

Doelstelling stichting
Volgens statuten art 2.1:
De stichting heeft ten doel het verwerven, restaureren en in stand houden van molens, beschermd op grond van de Monumentenwet 1988, in het bijzonder met betrekking tot de restauratie, het behoud en het gangbaar houden van de “Krijtmolen d’Admiraal” te Amsterdam, zodat deze in een goede staat van onderhoud voor het nageslacht bewaard zal blijven; en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Volgens het handelsregister: Het in bedrijf houden van de krijtmolen en het proces van krijtmalen tonen aan belangstellenden.

Beleid
Krijtmolen terug aan Noord Alle hieronder beschreven reeds uitgevoerde en nog uit te voeren activiteiten vloeien voort uit het beleidsplan “ De krijtmolen terug aan Noord” dat in 2010 is vastgesteld. Dit plan had een aantal doelen, gericht op zowel instandhouding als vergroting van de publieksbeleving en de educatieve waarden van de molen:
• De molen zoveel mogelijk herstellen in de authentieke sfeer en functionaliteit van omstreeks 1900. Zodat ook het traditionele maalproces weer volledig uitgevoerd kan worden.
• Regelmatig laten draaien van de wieken, en krijt malen als de wind gunstig is
• De molen regelmatig open te stellen en bij voldoende wind ook deze processen te tonen aan belangstellenden
• De molen promoten als onderdeel van fietsroutes, o.a. via het Toeristisch Ondernemers Platform..
• De molenzaal gebruiken voor inkomsten door verhuur t.b.v. trouwerijen, lezingen, zakelijke bijeenkomsten en culturele uitvoeringen. 

Plannen 2017 – 2018
Krijtmolen d’ Admiraal is een rijksmonument en wordt deels in stand gehouden met subsidies voor onderhoud en restauratie. De molenzaal wordt verhuurd voor vergaderingen, trouwerijen, recepties e.d. Deze inkomsten (naast de subsidies) zijn nodig om de hoge kosten te dragen die de stichting heeft voor het beheer van de molen, denk bijvoorbeeld aan de (hoge) kosten voor de brand- en schadeverzekering.

Publieke en educatieve functie versterken
Stichting Krijtmolen d’ Admiraal onderhoudt contacten met Vereniging De Hollandsche Molen: de Vereniging tot behoud van molens in Nederland. De Krijtmolen geeft kennis door over de geschiedenis van molens en het vak van molenaar (industrieel erfgoed en immaterieel erfgoed). Om de publieke en educatieve functie van de molen voor Noord te versterken, heeft de stichting voorjaar 2017 (éénmalig) subsidie gevraagd en gekregen van de gemeente Amsterdam voor verbetering van de informatie, de communicatie en de toegankelijkheid van de molen voor met name kinderen, ouderen en toeristen in Noord.

Website en informatiebord
Voor veel Noordelingen is de molen beeldbepalend in het landschap, maar lang niet alle Noorderlingen hebben de molen vanbinnen gezien. De stichting wil graag dat iedere Noorderling eens in zijn / haar leven de molen heeft bezocht. Om de informatie over de molen beter te ontsluiten, wordt de website vernieuwd. Met het oog op de vele fietsers en wandelaars (toeristen) die passeren, plaatst de stichting buiten een informatiebord.

Beeldscherm
Slechts een klein aantal bezoekers kan tegelijkertijd naar het ‘hart van de molen’ en de stelling op, mede uit veiligheidsoverwegingen. De bezoekers die moeten wachten of sowieso niet naar boven kunnen – heel kleine kinderen en ouderen-, wil de stichting toch een indruk geven van hetgeen ‘boven’ gebeurt. Dat kan ook goed door gebruik te maken van een beeldscherm. Ook willen wij bij de ontvangst van schoolklassen (en de kleine kinderen van de naastgelegen kinderboerderij) gebruik maken van al het (digitale) educatieve materiaal dat er al is over de geschiedenis en het functioneren van molens.

Folder en boek
De stichting wil, naast een website, een eenvoudige, maar aantrekkelijke folder kunnen presenteren. Daarbij willen wij een boek (laten) maken over de molen als industrieel erfgoed (windenergie!!) en onderdeel van de industriële geschiedenis van Noord (ijkpunten 1800, 1900, 2000).

Plaatsen van een transparant dakvlak in de molenzaal
De molenzaal is belangrijk voor de inkomsten van de molen. Het is dé plek in de molen waar activiteiten plaatsvinden. (In de maalruimte is te veel lawaai van de molen). De stichting verwacht dat het plaatsen van een transparant dakvlak -voor daglichttoetreding- de molenzaal nog aantrekkelijker zal maken als vergaderlocatie.

Uitgevoerde activiteiten in voorgaande jaren
Krijtschuur
Al in 2009 is een nieuwe krijtschuur gebouwd. Het is een type schuur dat speciaal is ontworpen om brokken kalksteen te drogen voordat ze gemalen kunnen worden. Hiermee is de eerste stap in het maalproces inzichtelijk en uitvoerbaar geworden.

Verbouwing molenzaal en woning heeft gebruikswaarde vergroot
In 2012 en 2013 is in het achterdeel van de molenruimte een dienstwoning voor de molenaar gebouwd, zodat de molen beter beheerd kan worden en vaker kan draaien. Sociaal toezicht is erg belangrijk. De molenzaal is vernieuwd en beter bruikbaar gemaakt voor diverse activiteiten. Op 2 februari 2013 zijn beide met veel publiek en publiciteit geopend. Sindsdien vinden regelmatig culturele activiteiten plaats voor publiek. Maar ook besloten activiteiten zoals huwelijken en zakelijke bijeenkomsten.

Activiteiten in en rond de molen
Sinds 2013 is de molen elke tweede zaterdag van de maand geopend voor publiek. Vrijwilligers zijn dan aanwezig om rondleidingen te kunnen geven. In het tweede weekend van mei worden, daar bovenop, jaarlijks de Molendagen georganiseerd met een concert in de buitenlucht. In de maalruimte is een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van deze en andere molens ingericht. De molen is daarnaast opgenomen op meer fietskaarten en routes en is betrokken bij recreatieve activiteiten. De stichting doet mee aan de Cultuurtafel Noord en onderhoudt contacten met andere culturele instellingen in Amsterdam Noord.

Onderhoud
Het achterstallig onderhoud van de gehele molen boven de stelling is in 2013 uitgevoerd, met behulp van subsidie. Vrijwilligers van NL Doet hebben de buitenkant op de begane grond geverfd.

Biotoopplan is opgesteld en deels uitgevoerd.
In nauw overleg met omwonenden en met de gemeente is er een plan opgesteld om een aantal hoge bomen in de omgeving te vervangen door lagere bomen. Hierdoor kan de molen vaker draaien. Een deel van dat plan is inmiddels uitgevoerd.

Nieuwe statuten vastgesteld
In 2013 zijn de statuten gewijzigd en is een veel kleiner bestuur overgebleven. De vertrokken bestuursleden zijn speciaal bedankt voor hun vaak jarenlange inspanningen voor de molen. Vrijwilligers spelen een rol in onderhoud en rondleidingen. De molenaar en de biotoop deskundige zijn adviseurs van het bestuur. 

Definitieve Cijfers 2020 Balans  Definitieve Cijfers 2020 Verlies & Winst  Jaarverslag 2019

 

 

Dit overzicht opent in een nieuw venster/

Geplaatst op: 4 maart 2017 door beheerder